top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

pro marketingové účely

 

Identifikace správce osobních údajů

Radka Lišková, IČO: 039 92 063, se sídlem tř. Kosmonautů 1025/2, Olomouc, PSČ 779 00 (dále „správce“)

 

1.                 Účel souhlasu

1.1.                  Tento souhlas udělujete správci v rámci níže uvedených účelů proto, aby správce mohl zpracovávat vaše osobní údaje v rámci své činnosti.

1.2.                  V rámci tohoto souhlasu stvrzujete, že jste byl/a seznámen/a se základními právy týkajícími se ochrany vašich osobních údajů, s vymezením jednotlivých osobních údajů, s jejich klasifikací a způsoby, jakými s nimi správce nakládá, přičemž tyto informace jsou uvedeny podrobně v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ zveřejněném na webových stránkách správce www.afros.cz.

1.3.                  Mezi zpracovávané osobní údaje patří především elektronický kontakt, tj. emailová adresa. Dále pak v případě poskytnutí: jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, fotografie, videa, adresa trvalého bydliště, fakturační a doručovací adresa.

 

2.                 Účel zpracování osobních údajů

2.1.                  Tímto udělujete správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem cílené komunikace s vámi ve formě obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, a to prostřednictvím elektronických či tištěných informačních a propagačních kampaní týkajících se služeb správce nabízených v rámci jeho obchodní činnosti, tj. zejména tanečních workshopů, zájezdů a lekcí a stylistických a kadeřnických služeb.

 

3.                 Doba zpracování osobních údajů

3.1.                  Správce vás tímto informuje a vy tímto berete na vědomí a souhlasíte, že vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání platnosti tohoto vámi uděleného souhlasu, nejdéle pak po dobu 10 let. Po uplynutí lhůty pro oprávněné zpracovávání vašich osobních údajů správce dané osobní údaje vymaže.

4.                 Předání osobních údajů

4.1.                  Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k poskytnutým osobním údajům mají přístup také externí partneři a poradci správce (účetní, právní poradci apod.), jakožto zpracovatelé osobních údajů, přičemž aktuální seznam konkrétních zpracovatelů je k dispozici na vyžádání v sídle správce.

 

5.                 Odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů

5.1.                  Máte právo souhlas kdykoliv odvolat, avšak odvolání se nevztahuje na osobní údaje zpracovávané správcem na základě jiného titulu (důvodu či účelu), zejména v rámci účelu plnění případného smluvního vztahu nebo z důvodu požadavků dle příslušných právních předpisů. Správce ovšem okamžikem odvolání tohoto souhlasu přestává být oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat za účely vymezenými tímto souhlasem (tj. za účelem marketingu).

6.                 Vaše práva

6.1.                  Máte právo:

-                          požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si o kopii těchto údajů,

-                          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům za účelem aktualizace nebo opravy, popřípadě požadovat omezení zpracování či vznést námitku,

-                          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-                          na přenositelnost údajů,

-                          na podání stížnosti.

7.                 Informační sdělení

7.1.                  Správce se zavázal přiměřeným a odpovídajícím způsobem chránit vaše osobní údaje a přijal za tímto účelem opatření blíže popsaná v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

8.                 Prohlášení o souhlasu

8.1.                  Tímto výslovně prohlašujete, že tento souhlas je:

i.                         svobodný a nebyl uzavřen pod nátlakem ani v tísni;

ii.                        konkrétní a obsahuje jasně vymezené účely zpracování osobních údajů, kterým jste porozuměl;

iii.                      informovaný a že jste se seznámil s plným textem tohoto souhlasu
a porozuměl mu.

8.2.                  Potvrzujete, že osobní údaje poskytnuté správci jsou pravdivé a přesné.

bottom of page