top of page

VŠEOBECNÉ Obchodní podmínky

v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“)

 

1.                 Úvod

1.1.                  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) podnikatelského subjektu Radka Lišková, IČO: 039 92 063, se sídlem tř. Kosmonautů 1025/2, Olomouc, PSČ 779 00 (dále „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se smlouvou (dále „smlouva“) uzavíranou mezi poskytovatelem a klientem prostřednictvím webových stránek poskytovatele www.afros.cz (dále „web“) či jiným způsobem, přičemž obsah smlouvy tvoří:

a.                        objednávka ve smyslu ustanovení čl. 2.3. obchodních podmínek, která byla akceptována poskytovatelem dle ustanovení čl. 2.7. obchodních podmínek,

b.                       práva a povinnosti, které vyplývají z dohody smluvních stran, a které mají přednost před obchodními podmínkami,

c.                        práva a povinnosti, které vyplývají z těchto obchodních podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

1.2.                  Kontaktní údaje poskytovatele:

a.                        doručovací adresa: Donovalská 1658/30, 149 00 Praha 11 – Chodov

b.                       telefon: +420 728 317 111

c.                        e-mail: liskova.radka@seznam.cz

d.                       bankovní spojení, číslo účtu: 1436292037/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále „účet poskytovatele“).

1.3.                  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé smlouvy.

1.4.                  Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Pozměněné znění obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění na webu.

2.                 Uzavření a ukončení smlouvy

2.1.                  Veškerý popis workshopů, zájezdů, pobytů, představení, kurzů a lekcí a stylistických a kadeřnických služeb (dále „služby“) umístěný na webu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Služby jsou poskytovatelem poskytovány zejména v Praze.

2.2.                  Web obsahuje informace o službách (tzn. zejména popis jejich hlavních prvků), a to včetně uvedení konečných cen. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.                  Pro objednání služeb vyplní klient objednávkový formulář na webu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

a.                        jméno a příjmení

b.                       telefonní číslo

c.                        e-mailovou adresu

d.                       specifikace služby

(dále „objednávka“)

2.4.                  Před odesláním objednávky služby se klient seznámí s těmito VOP a pro vyjádření souhlasu s nimi zaškrtne příslušné políčko na to určené. Objednání služby je možné rovněž jiným způsobem v případě, že objednávka bude splňovat náležitosti dle čl. 2.3. (např. elektronicky, telefonicky či osobně).

2.5.                  Objednávku odešle klient poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko. Poskytovatel po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu klienta uvedenou v objednávce (dále „e-mail klienta“).

2.6.                  Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (typ služby, předpokládané náklady na dopravu, uvedená specifika apod.) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky.

2.7.                  Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká odesláním přijetí objednávky (akceptací) poskytovatelem. Smluvní vztah vznikne rovněž v případě, že poskytovatel objednávku fakticky akceptuje, tj., že poskytovatel klientovi začne poskytovat plnění na základě objednávky.

2.8.                  Při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné a úplné.

2.9.                  Klient souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků (zejm. e-mailu, telefonu apod.) při uzavírání smlouvy.

2.10.              Poskytovatel je oprávněn kdykoliv z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit, a to až do doby poskytnutí služby, a to i e-mailovou či jinou elektronickou komunikací. V takovém případě vrátí poskytovatel klientovi uhrazenou cenu bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na bankovní účet určený klientem.

2.11.              Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze z důvodů stanovených zákonem, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.

 

3.                 Cena služeb a platební podmínky

3.1.                  Cenu služeb a případné další náklady spojené s poskytnutím služby (zejména pak náklady na dopravu mimo Prahu, pokud takové jsou) dle smlouvy klient uhradí poskytovateli bezhotovostně převodem na účet poskytovatele.

3.2.                  Cena je splatná do 5 dnů, které následují po dni, v němž došlo k potvrzení objednávky,
není-li dohodnuto jinak (například uvedením v akceptačním e-mailu).

3.3.                  Klient je povinen uhradit cenu služby dle pokynů poskytovatele, v opačném případě není cena řádně uhrazena. Závazek klienta uhradit cenu bezhotovostním způsobem je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele v plné výši.

3.4.                  Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny před poskytnutí služby klientovi. Právo na poskytnutí služby vzniká klientovi až uhrazením ceny v plné výši.

3.5.                  Zvláštní ustanovení o ceně v případě kadeřnických a stylistických služeb v sekci webové stránky poskytovatele „Vdávám se“:

i.                         klient se zavazuje uhradit 50 % z celkové ceny do 5 dnů od potvrzení objednávky ze strany poskytovatele. Touto platbou se domluvený termín stylistické zkoušky navržený poskytovatelem považuje za dohodnutý;

ii.                        klient se zavazuje uhradit zbylých 50 % z celkové ceny nejpozději ke dni zkoušky, přičemž klient může tuto platbu provést rovněž v hotovosti v den zkoušky.

3.6.                  Zvláštní ustanovení o ceně v případě vícedenního (2 a více dnů) zájezdu a pobytu:

i.                         Klient se zavazuje uhradit 50 % z celkové ceny do 5 dnů od potvrzení objednávky ze strany poskytovatele.  

ii.                        Klient se zavazuje uhradit zbylých 50 % z celkové ceny nejpozději jeden měsíc před uskutečněním zájezdu či pobytu.

3.7.                  Poskytovatel se může s klientem individuálně domluvit na odlišných podmínkách platby za služby.

3.8.                  Je-li to v obchodním styku obvyklé, domluví-li se na tom klient s poskytovatelem, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy klientovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad vystaví poskytovatel klientovi po uhrazení ceny služby a dodá je klientovi nejpozději do 10 dnů po poskytnutí služby. Daňový doklad musí obsahovat předepsané náležitosti. Daňový doklad je poskytovatel oprávněn vystavit a zaslat též elektronicky.

4.                 Storno podmínky

4.1.                  Klient může odstoupit od smlouvy uzavřené podle těchto VOP předtím, než mu byly poskytnuty služby. V takovém případě je klient povinen písemně (včetně e-mailu) oznámit poskytovateli své odstoupení.

4.2.                  V případě jednodenního  workshopu, kurzu či lekce pořádané poskytovatelem a kadeřnických a stylistických služeb odlišných od těch uvedených v sekci webových stránek poskytovatele „Vdávám se“ a u všech ostatních služeb neuvedených níže platí následující storno podmínky:

i.                         pokud klient doručí poskytovateli písemné odstoupení od smlouvy 9-6 dní před plánovaným datem poskytnutí služby, vzniká poskytovateli nárok na 50 % ceny;

ii.                        pokud klient doručí poskytovateli písemné odstoupení od smlouvy 5 a méně dní před plánovaným datem poskytnutí služby, vzniká poskytovateli nárok na 100 % ceny.

4.3.                  V případě vícedenního (2 a více dnů) zájezdu a pobytu platí následující storno podmínky:

i.                         pokud klient doručí poskytovateli písemné odstoupení od smlouvy 10 a více dní před plánovaným datem poskytnutí služby, vzniká poskytovateli nárok na 50 % ceny;

ii.                        pokud klient doručí poskytovateli písemné odstoupení od smlouvy 9 a méně dní před plánovaným datem poskytnutí služby, vzniká poskytovateli nárok na 100 % ceny.

4.4.                  V případě objednání poskytovatele jako lektora workshopu pořádaného klientem či jako vystupujícího platí následující podmínky: pokud klient doručí poskytovateli písemné odstoupení od smlouvy 7 a méně dní před plánovaným datem poskytnutí služby, vzniká poskytovateli nárok na 50 % ceny.

4.5.                  V případě kadeřnických a stylistických služeb v sekci webových stránek poskytovatele „Vdávám se“ platí následující storno podmínky: pokud klient doručí poskytovateli písemné odstoupení od smlouvy 7 a méně dní před plánovaným datem svatby, vzniká poskytovateli nárok na 100 % ceny.

4.6.                  Poskytovatel vrátí uhrazenou cenu či její části zpět na bankovní účet klienta, ze kterého tuto částku obdržel do 14 dní od vzniku povinnosti vrátit cenu či její část klientovi.

5.                 Práva z vadného plnění (reklamace)

5.1.                  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

5.2.                  V případě nespokojenosti s kvalitou služeb je ideální řešit situaci na místě s poskytovatelem. Pokud řešení nedopadlo podle představ klienta, klient o tomto informuje poskytovatele na e-mailovou adresu liskova.radka@seznam.cz a popíše, kde nastal problém, a to do 7 dnů od doby, kdy došlo k problému. Do zprávy klient uvede:

i.                         datum poskytnutí služby,

ii.                        jméno a příjmení klienta,

iii.                      kontaktní údaje,

iv.                      popis problému.

5.3.                  Poskytovatel se klientovi ozve do 7 dní od doručení e-mailu s návrhem řešení či s odmítnutím reklamace.

6.                 Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1.                  Poskytovatel se zavazuje zabezpečit odborné provedení všech služeb.

6.2.                  Poskytovatel není odpovědný za účastníky kurzů, lekcí a workshopů, ani jiných poskytovaných služeb, ani za společné prostory budovy kde je sál či jiné prostory, ve kterém kurzy, lekce a workshopy probíhají, umístěny.

6.3.                  Klienti jsou povinni řídit se pokyny poskytovatele, jím pověřených instruktorů a též správců objektů, ve kterých jsou služby poskytovány a dbát jejich doporučení. Při objednání poskytovatele jako lektora workshopu pořádaného klientem či jako vystupujícího je klient povinen zajistit podmínky vyžadované poskytovatelem pro jeho vystoupení a poskytnout mu potřebnou součinnost.

6.4.                  Účastníci (klienti) kurzů, lekcí a workshopů jsou dále povinni:

i.                         řídit se pokyny a doporučeními poskytovatele či pověřeného instruktora;

ii.                        při pohybu v sále či jiném prostoru, kde výuka probíhá, respektovat a postupovat podle pokynů poskytovatele či pověřeného instruktora;

iii.                      respektovat vedení kurzu, lekce či workshopu poskytovatelem či jím pověřeným instruktorem a nezasahovat do jejich vedení nebo průběhu;

iv.                      dbát své osobní bezpečnosti a upozorňovat poskytovatele či pověřeného instruktora na případné nebezpečí, svá zranění či zranění jiných osob a to bezodkladně.

6.5.                  Účastníci (klienti) zájezdu a pobytu jsou dále povinni pravidla uvedená v čl. 6.4. této smlouvy dodržovat po celou dobu zájezdu a pobytu.

6.6.                  Klient tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.7.                  Poskytovatel je oprávněn jakékoliv své pohledávky jednostranně započíst proti pohledávkám klienta.

6.8.                  Je-li společně se službou poskytnut klientovi dar, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a klientem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy jakoukoliv ze smluvních stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru platnosti a účinnosti a klient je povinen poskytovateli vrátit poskytnutý dar.

6.9.                  Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout klientovi poskytnout služby bez jakéhokoli nároku na kompenzaci, pokud (i) stav klienta podle názoru poskytovatele není vhodný pro poskytnutí služby (zdravotní stav, důvodné podezření z toho, že je klient pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo návykových látek apod.), (ii) účastník v průběhu hodiny lekce, kurzu či workshopu, pobytu či zájezdu nebo před jejich zahájením svým chováním ruší nebo ohrožuje ostatní účastníky nebo nerespektuje pokyny a doporučení instruktora nebo (iii) z jiných vážných důvodů.

 

7.                 Ochrana osobních údajů

7.1.                  Svou informační povinnost vůči klientovi ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů klienta pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu na adrese www.afros.cz.

8.                 Závěrečná ustanovení a odstoupení od smlouvy uzavřené zvláštním způsobem

8.1.                  V případě, že dojde mezi smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient – spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetové stránky: adr.coi.cz.

8.2.                  Práva a povinnosti smlouvou nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky.

8.3.                  Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není klient, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

8.4.                  Veškeré spory vzniklé ze smluvních a jiných vztahů mezi poskytovatelem a klientem (podnikatelem), na které se vztahují tyto obchodní podmínky, v případě, že se neužije mimosoudní řešení sporu, budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1, bude-li pro daný typ sporu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dána k rozhodnutí v prvním stupni věcná příslušnost okresního soudu, anebo Městským soudem v Praze, bude-li k rozhodnutí v prvním stupni občanským soudním řádem dána věcná příslušnost krajského soudu.

8.5.                  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.6.                  V případě, že má být v souvislosti s právním vztahem mezi smluvními stranami doručováno nebo má-li být učiněno jakékoliv oznámení, doručuje se (i) osobně nebo (ii) e-mailem, přičemž e-mail se považuje za doručený následující pracovní den po jeho odeslání, kteroukoliv ze smluvních stran na e-mailovou adresu druhé smluvní strany uvedenou shora nebo dále (iii) doporučenou poštou na adresy smluvních stran, přičemž dopis se považuje za doručený dnem jeho převzetí nebo odmítnutí převzetí danou smluvní stranou nebo třetím pracovním dnem od uložení dopisu u poskytovatele poštovních služeb v závislosti na tom, která z uvedených skutečností nastane dříve. 

8.7.                  Obchodní podmínky mají přednost před použitím obchodních podmínek klienta, které se užijí pouze tehdy, pokud jsou poskytovatelem výslovně akceptovány.

8.8.                  Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webu na adrese www.afros.cz.

Dne 30/5/2023

bottom of page